Keskustan vaalitappion syyt

”Politiikkaa tulee tehdä ajassa, ei muisteloissa”.

Kun lähdin kunnallisvaaliehdokkaaksi Nurmijärvellä 2017 niin puolueeksi valikoitui Keskusta. Pohdin vakavasti myös muita puolueita tai sitoutumattomana mukaan lähtemistä. Keskustan valintaa kuitenkin puolsi puolueelle tärkeät teemat liittyen koko Suomen asuttamiseen, omavaraisuuteen, lähipalveluihin, koulutukseen, sivistykseen, luonnonvarapolitiikkaan, yritysten tukemiseen ja vastuulliseen taloudenpitoon.

Kun Keskusta koki vaalitappion eduskuntavaaleissa 2019, jossa olin myös ehdokkaana niin pidin itsestäänselvänä, että Keskusta jää oppositioon. Vastustin tiukasti vihervasemmisto hallitukseen menoa ja kerroin, että puolueen kannatus tulee entisestään laskemaan seuraavissa eduskuntavaaleissa. Vaikkakin Keskusta sai tärkeitä kirjauksia hallitusohjelmaan niin se ei riittänyt vaan puolue nähtiin vihervasemmistolaisen politiikan kannattajana.

Vaikkakin puolue on ollut historiallisesti tärkeä sillanrakentaja ja mahdollistaja Suomessa niin omalla kohdalla olen jo pidempään joutunut pohtimaan mielekkyyttä jatkaa puolueessa. Haluan tehdä politiikkaa ajassa ja ravistella vakiintunutta politiikkaa ja sen mielekkyyttä. Siksi puhun suoraan ja usein myös provokatiivisesti, jotta aihe herättää keskustelua. Näen itseni järjestelmätason muutoksen tekijänä, joka ei pelkää tehdä radikaalejakin avauksia. Suomi on kohtaamassa suurimmat haasteet sodan jälkeisen jälleenrakentamisen jälkeen. Tämä, jos mikä tarvitsee radikaaleja toimia, jolla turvataan valtiontalous, palvelut, työvoiman saanti ja ihmisten terveys. Suomen julkishallinnon menot ovat paisuneet kolminkertaiseksi 90 luvulta tähän päivään. Olemme luoneet massiivisen valtionyksiköiden ja viranomaisten verkoston Suomeen. Samaan aikaan tyytymättömyys viranomaistoimintaan sekä palveluihin on lisääntynyt. Olen esittänyt keskittymistä peruspalveluihin ja perusturvaan. Turhista yksiköistä on luovuttava tai sulautettava olemassa oleviin. Rahoitus aatteellisille toimijoille on lopetettava. Työn tekemisen kannattavuutta on lisättävä.

Minulle on tärkeää huolehtia suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Suomalainen ensin ajattelu on tervettä ajattelua. EU.ssa on oltava yhtenäinen verotus ja valvonta ennenkuin voidaan edes ajatella suomalaisten verorahojen käyttöä EU.n yhteisiin tarkoituksiin. Kehitysapurahoja on leikattava ja turhista hankkeista on luovuttava. Pakolaisten määrää on vähennettävä. Kansalaisuuskriteerejä on tiukennettava ja rikoksiin syyllistyneet on palautettava lähtömaahansa. Ne perheet ja henkilöt, jotka ovat pitkään eläneet Suomessa tulonsiirtojen varassa on palautettava kotimaahansa, jos siellä on turvallista. Suomen on siirryttävä valikoivaan maahanmuuttoon ja pisteytettävä hakijat mm. US ja Australia mukaisesti. Maahan on tervetulleita ne jotka kykenevät huolehtimaan itsestä ja perheestään ilman tulonsiirtoja ja omaavat taitoja, joita tämä maa tarvitsee.

Olen oikeisto-konservatiivisena henkilönä jo pitkään kokenut oloni puolueessa vieraaksi. Puolue on siirtynyt liberaalimpaan ja vasemmistolaisempaan suuntaan. Samaan aikaan puolueessa vallitsee vanhakantainen ajattelu perhemallista. Lapsenhuoltolaki kaipaa kipeästi muutosta, jotta lapsia ja perheitä kohdeltaisiin yhdenvertaisesti. Olen myös huolissani sananvapauden rajoituksista sekä viranomaisrikollisuudesta, jota ei kukaan valvo. Näen isoja rakenteellisia muutostarpeita, joilla vastaisimme alhaiseen syntyvyyteen tai lisääntyviin mielenterveysongelmiin.

Keskusta puolue odottaa tulevan hallituksen epäonnistumista nostaakseen omaa kannatusta. Tämä ei tule riittämään vaan puolueen on uudistuttava ja tehtävä politiikkaa ajassa. Tämä on ehkä keskeisin syy kannatusalholle. Paasikiven sanoin ”tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku”.

Keskustalaiset antavat äänensä ehdokkaille, jotka eivät esitä rakenteellisia muutoksia vaan nykyisen järjestelmän ylläpitämistä. Minulle tämä on täysin mahdoton ajatus.

Sydämelliset kiitokset äänestäjilleni!

Valtavan paljon kiitoksia, kun äänestit minua eduskuntavaaleissa 2023!

On aika hiljentyä ja analysoida vaalitulos. Tapani mukaisesti tein rohkeita avauksia, joka on tietoinen riski äänimäärän kannalta, mutta minulle on myös tärkeää tehdä avauksia aiheista, joista muut eivät uskalla puhua. Kampanjani aikana minua on solvattu eri tavoin, kun kerroin, että feminismi ei ole tasa-arvoa. Halventava käytös ja mustamaalaaminen osoitti sen todeksi, että aihe on tabu, josta ei saisi puhua. Minulle feminismi on ollut ja tulee olemaan naisten oikeuksia edistävä liike eikä suinkaan pyri sukupuolten tasa-arvoon vaan löytämään uusia kohteita miten naisten oikeuksia saataisiin lisättyä. Tämä ei ole aitoa tasa-arvoa. Aito tasa-arvo on sukupuoli riippumaton. Aihetta ei ikävä kyllä käsitelty rakentavasti vaan minut yritettiin hiljentää moninaisin keinoin.

Edellisissä eduskuntavaaleissa sain eniten ääniä Espoosta ja Vantaalta. Nyt äänimäärä jäi hyvin vaatimattomaksi ja suurin yksittäinen tekijä lienee, että näissä vaaleissa minulla ei ollut yhtään ulkomainosta kuten edellisissä vaaleissa. Tämä täytyy korjata seuraavissa vaaleissa. Ilahduttavaa oli ennätyksellinen äänimäärä omasta kunnastani Nurmijärveltä (116)!

Valtavan paljon kiitoksia 211 äänestä, joka ei ikävä kyllä riittänyt läpimenoon, mutta ainakin aihe nousi näkyvästi esiin eri keskusteluissa!

Hyvää keväänjatkoa kaikille!

Petri

Epätasa-arvon kymppilista

1. Suomalaiset isät kokevat eniten syrjintää Pohjoismaista.

2. Peräti 81% isistä menettänyt luottamuksen viranomaisiin.

3. Huono-osaisuus keskittynyt miehille.

4. Poikien ja tyttöjen oppimiserot OECD maiden suurimmat.

5. Miehet kohtaavat eniten väkivaltaa.

6. Törkeä lähisuhdeväkivalta jakaantuu lähes tasan miesten ja naisten välillä. Sairaalahoidossa on kaksi kertaa enemmän miehiä, kuin naisia.

7. Tasa-arvo toimijat lähes kaikki naisia.

8. Miesjärjestöt eivät saa valtiontukea kuten naisjärjestöt.

9. Naisten poliittista toimintaa tuetaan.

10. Suomi tasa-arvossa sijalla 72 (2020), jos miehet lasketaan mukaan.

Ministereistä suurinosa naisia, pääministeri on nainen, presidenttinä on ollut nainen, eduskunnasta lähes puolet on naisia, suurinosa korkeasti koulutetuista on naisia, äidit saavat 87% todennäköisyydellä lähihuoltajuuden käräjäoikeuden ensikäsittelyssä… ja lista jatkuu…

Onko feminismi tasa-arvoa sinun mielestä?

Feminismi ei ole tasa-arvoa

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on nähty vuosien ajan naisten asioiden parantamisena miehiin nähden. On puhuttu lasikatoista ja naisen eurosta miehen euroon nähden ja onnistuttu luomaan mielikuvaa naisten sorretusta asemasta, jota pitää äänekkäästi vastustaa ja jossa naiset voivat kerääntya yhteen voimaannuttamaan toisiaan. 

Naisasialiike onkin saanut paljon aikaiseksi menneinä vuosikymmeninä ja pystynyt puuttumaan moniin rakenteellisiin ongelmiin yhteiskunnassamme. Sen ongelmana on ollut ja on edelleen, että se osaa katsoa maailmaa ainoastaan naisten näkökulmasta ja on vaiennut kuoliaaksi ne epäkohdat yhteiskunnassamme, joissa miehiä syrjitään naisten kustannuksella. 

Lasten Oikeudet Ry:n puheenjohtajana olen erityisen huolissani lasten henkisestä hyvinvoinnista vanhempien eron yhteydessä. Nykyinen järjestelmä, joka suosii lasten huollossa äitejä isien kustannuksella, on vahvasti epätasa-arvoinen ja vahingollista sekä lapselle että heidän isillensä. Suomessa isien asema on heikoin kaikista Pohjoismaista ja 81% ilmoitti menettäneensä joko kokonaan tai osittain luottamuksen viranomaisiin (https://www.lastenoikeudet.fi/pohjoismaiden-yhteishuoltajuuskyselyn-tulokset). Ongelma ei koske pelkästää lapsia ja heidän isiään, vaan kärsijöinä ovat myös isän puolen muut sukulaiset, isovanhemmat ja sisarukset. 

Miesten tasa-arvo-ongelmat eivät rajoitu pelkästään erotilanteisiin, vaan lista on pitkä. Päiväkodeissa ja kouluissa opettajien naisvaltaisuus, poikien oppimisongelmat, varusmiespalveluksen rajoittuminen miehiin, miesten asunnottomuus ja huono-osaisuus. Listaa voisi jatkaa loputtomiin, mutta keskityn ongelmien listaamisen sijaan niiden ratkaisuihin ja ehdotankin toimenpidelistaa, jolla pääsemme lähemmäksi aitoa tasa-arvoa.

Toimenpidelista

 • Suomeen tulisi säätää lähtökohtainen vuoroasumislaki kuten Belgiassa ja viidessä Yhdysvaltojen osavaltiossa. Eron sattuessa lapsi asuisi lähtökohtaisesti yhtä paljon molempien vanhempien luona. Tutkitusti vuoroasuvien lasten ja perheiden hyvinvointi on parasta ydinperheen jälkeen. Tämä myös vähentää merkittävästi huoltajuusriitoja.
 • Erolapsella tulisi olla kaksi virallista kotia ja tuet jaetaan kahteen kotiin kuten Norjassa ja Ruotsissa.  
 • Suomessa tulisi luopua laista naisjärjestöjen tukemiseksi (valtionapu 1 miljoona). Rahat tulisi ohjata aidosti tasa-arvoa ajaville järjestöille. 
 • Puoluetuesta naisjärjestöille (2 miljoonaa) sekä UN Womenin tukemisesta (20 miljoonaa) tulisi luopua eriarvoistavina.
 • Itsemurhia tulisi tutkia samoin kuten kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, jotta saisimme lisää tietoa kuolemaan johtaneista syistä. 
 • Viranomaiset tulisi kouluttaa ymmärtämään paremmin miesten kohtaamia ongelmia sekä kouluttaa noudattamaan perustuslakia ihmisten yhdenvertaisuudesta sekä perehdyttää nykyaikaisen tutkimukseen.
 • Viranomaisten päätökset, jotka kohdistuvat lapsiin tulee tehdä julkisiksi ja vertaltaviksi. Oikeudessa esitetyt näytöt ja todisteet tulee jatkossa säilyttää 10 vuotta nykyisen 6kk sijasta. 
 • Suomeen tulisi kuten Norjassa perustaa oma parlamentaarinen työryhmä, joka keskittyy vain miesten kohtaamiin ongelmiin ja tekevät esityksiä korjaustarpeista.
 • Kaikissa tasa-arvo toimielimissä oltava vähintään 40% kumpaakin sukupuolta. 
 • Intersektionaalisesta feminismistä on luovuttava hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa ja siirryttävä aidosti tasa-arvoiseen politiikkaan.
 • YK lapsen oikeuksien sopimus tulee viimeinkin sisällyttää kansalliseen lainsäädäntöön yli 30 vuotta sopimuksen ratifioinnista. Lapsella on mm. oikeus molempiin vanhempiinsa, -hyvään huolenpitoon, -turvallisuuteen sekä -koulutukseen ja kasvatukseen.

Lapset ja perheet ansaitsevat parempaa ja tasa-arvoisempaa kohtelua. Vain perhemyönteisellä ja aidosti tasa-arvoisella politiikalla voidaan nostaa syntyvyyttä.

Lapsen etu ei ole mielipide kysymys

YK lapsen oikeuksien juridinen sopimus ratifioitiin Suomessa yli 30 vuotta sitten. Edelleen Suomi saa moitteita YK lapsen oikeuksien komitealta, kun lapsen oikeuksien sopimusta ei ole viety kansalliseen lainsäädäntöön. Omassa kansalaisaloitteessani esitin, että lapsen etu tulisi määritellä lain asetuksiin. Lapsiasiavaltuutettu esitti, että lapsen etu tulisi määritellä perustuslakiin. Kuten OTT Anja Hannuniemi on omassa tutkimuksessa todennut niin lapsioikeus on aivan sekaisin. Lapsen etua käytetään mielivaltaisesti ja sidoksissa täysin siihen henkilöön, jolta asiaa kysytään. Kuten omassa Pohjoismaisessa kyselyssämme johon tuli 3500 vastausta selvisi, että suomalaiset isät kokevat eniten syrjintää kaikista Pohjoismaista siten, että 81% vastanneista oli menettänyt joko kokonaan tai osittain luottamuksen viranomaisiin. 

Euroopan neuvosto jo vuonna 2015 suositteli kaikille jäsenmailleen vuoroasumisen edistämistä sekä isien parempaa huomioimista kuultuaan laajasti asiantuntijoita. Kuten laajatutkimus ja kokemukset maista, joissa on lähtökohtainne vuoroasumislaki sekä lasten, että perheiden hyvinvointi on kohonnut merkittävästi ja huoltoriitojen määrä on vähentynyt. Kentuckyssa lakimuutos valittiin vuoden parhaaksi, johon on kaikki osapuolet myös viranomaiset tyytyväisiä. 

Tasa-arvoinen vanhemmuus kannustaa myös isiä hankkimaan lapsia, joten tällä on myös vaikutusta syntyvyyteen. Poikien oppimisvaikeuksiin on ajoissa puututtava (OECD suurin oppimisero tyttöjen ja poikien välillä). Tutkimuksesta tiedämme, että miehen alhainen koulutustaso lisää riskiä lapsettomuudelle. Muutenkin miesten hyvinvointiin kannattaa panostaa, että syntyvyys nousisi historiallisen alhaisesta lukemasta.

Suomessa elää 100.000 lasta ilman isäänsä. Tiedämme isättömyyden vaikutukset lapseen olevan dramaattiset. 

Perhe on lapsen peruskallio, joka suojaa ympärillä vellovilta kriiseiltä ja uhilta. 

Vaikutuksellisempaa ympäristöpolitiikkaa

Nasa mittasi maapallon hiili­dioksidi­päästöt ja hiili­nielut. Mittauksen perusteella ilmeni, että Suomi sitoo enemmän hiilidioksidia, kuin luovutamme sitä

Mikä vaikutus olisi ilmaston lämpenemiseen, jos suomalaiset poistettaisiin kartalta? Suomen osuus kasvihuonepäästöistä on globaalissa vertailussa häviävän pieni ja sillä ei olisi, kuin korkeintaan kosmeettinen vaikutus.

Suomi on asettanut muita maita kunnianhimoisemman tavoitteen tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä (muilla mailla 2050). Vaikkakin päästöttömyys ja clean tech teknologioiden edistäminen on kannatettavaa niin nykyistä tavoitetta voi pitää kohtuuttomana ottaen huomioon taloudelliset resurssit sekä sosiaalinen-, alueellinen- ja elinkeinojen oikeudenmukaisuus.

Vientiteollisuuden tapahtumassa hehkutettiin suomalaista clean tech osaamista ja 6100 mrd globaalia markkinaa. Kuitenkaan ei ole olemassa konseptia erottaa clean tech viennin osuus kokonaisviennistä, jotta ymmärtäisimme Suomen potentiaalin tällä markkinasektorilla.

Suomen rooli ilmastomuutoksessa voisi olla vaikkapa metsäosaamisen vienti ulkomaille sekä puhtaan teknologian kehittäminen vientimarkkinoille etenkin päästömaihin. Suomen metsäpinta-ala on euroopan suurin 75% ja vuosittaisesta metsänkasvusta käytetään 77%. Meiltä löytyy metso-, helmi- ja vapaaehtoisen metsien suojelun ohjelmaa. Yli puolet tiukasti suojelluista luontoalueista Euroopassa sijaitsee Suomessa.

Ihmisten ja elinkeinojen toimeentulo on tiukilla. Ensi vuonna polttoaineen jakeluvelvoite nousee, joka lisää polttoainekuluja jopa 55 senttiä.

Minä sanon tälle hulluudelle EI ja tavoitteet tulee kohtuullistaa merkittävästi

Velkaantuminen pysäytettävä

Byrokratian purkutalkoita tarvitaan – pitäisi aloittaa tasa-arvovaltuutetun toimistosta
Tasa-arvotyön heikot tulokset näkyvät tyttöjen ja poikien oppimiseroissa, miesten yliedustuksena asunnottomien ja itsemurhan tehneiden joukossa sekä vain miehiä koskevassa asevelvollisuudessa.

Suomen julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat OECD-maiden korkeimmat (57,1 prosenttia) ja kansainvälisessä vertailussa erittäin korkeat. Samaan aikaan velkaantuminen ja ihmisten tyytymättömyys hallintoon kasvaa.


Suomessa julkisyhteisöjen menot ovat kolminkertaistuneet vuodesta 1990. Suomessa on puhuttu aika-ajoin normien ja sääntelyjen purkamisesta, mutta tämä on lukujen valossa riittämätöntä ja kestämätöntä. Suomeen on perustettu uusia yksiköitä, joiden lisäarvo kansalaisille on jäänyt olemattomaksi.
Olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa on pakko alkaa priorisoida yhteiskunnan palveluja. Palvelurakenteen ohjaavina tekijöinä tulee olla palveluiden, jotka tuottavat kansalaisille laaja-alaisesti lisäarvoa.
Euroopan komissio on antanut Suomelle moitteita liian alhaisesta perusturvasta. Sosiaaliturvauudistukseen on saatava vauhtia ja hoitojonoja on purettava, jotta ihmiset pysyvät toimintakykyisinä. Koulutuksesta, järjestyksestä, puolustuksesta tai elinkeinon edistämisestä ei tule leikata, koska nämä kuuluvat tärkeisiin peruspalveluihin.

Ihmisten hyvinvointi rakentuu vapaudelle, tasa-arvolle, yhdenvertaisuudelle, oikeudenmukaisuudelle, arjen sujumiselle, taloudelle ja läheisille ihmissuhteille. Ei viranomaisten ohjaukselle tai kansalaisten oikeuksien rajoittamiselle. Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta langettavia tuomioita yhtä paljon kuin muut pohjoismaat yhteensä.

Suomessa tulee lakkauttaa yksiköt, jotka eivät tuota lisäarvoa. Tällaisia ovat muun muassa STM:n tasa-arvoyksikkö, THL:n tasa-arvotiedon keskus, TANE ja tasa-arvovaltuutetun toimisto. Tulokset ovat heikkoja; tyttöjen ja poikien oppimiserot ovat suurimmat (OECD), asunnottomista ja itsemurhan tehneistä valtaosa on miehiä, asevelvollisuus koskee vain miehiä ja isiä syrjitään lasten huoltajuudessa.

Yle.n sekä kehitysyhteistyön rahoitusta on leikattava.
Viron valtakunnallisen viestintäyhtiön Eesti Rahvusringhääling (ERR), joka on suomalaisen YLEn vastine Virossa budjetti on yksi Euroopan pienimmistä 42 miljoonaa euroa. Tämä maksaa vain 4,5€ vuodessa kansalaista kohden, kun samaan aikaan ERR pidetään yhtenä luotettavimmista tiedonlähteistä Euroopassa (74% pitää luotettavana). ERR.llä on kolme tv-kanavaa, viisi radiokanavaa, neljä uutisportaalia netissä.
YLE paisunut budjetti on nyt yli 500 miljoonaa euroa. Pitääkö tästä päätellä, että tiedon luotettavuus kärsii, kun rahaa on muuhunkin, kuin uutisten välittämiseen.
Kehitysyhteistyön rahoitusta on leikattava ja priorisoitava menoja ennenkaikkea koulutukseen. Vanha sanonta on edelleen sopiva “Jos annat ihmiselle kalan on vatsa päivän täynnä, mutta, jos opetat kalastamaan niin vatsa on aina täynnä”.

Tarvitaan poliittista tahtoa ja uskallusta priorisoida valtion menoja vastaamaan ihmisten arkisiin tarpeisiin.

MT 11.4.2022
Byrokratian purkutalkoita tarvitaan – pitäisi aloittaa tasa-arvovaltuutetun toimistosta – Mielipide – Maaseudun Tulevaisuus

Sisäinen turvallisuus

Jengirikollisuus kasvaa Suomessa kovaa vauhtia etenkin toisen polven maahanmuuttajissa. Suomesta on pyydetty konsultointi apua Englannista, jolla on varhaista kokemusta irlantilaisnuorista ja jengiytymisestä. 

Ruotsi käyttää kolme kertaa Suomea enemmän rahaa kotouttamiseen ja ruotsalaiset viranomaiset ovat varoittaneet toistuvasti vaarallisesta kehityksestä. Vielä Suomessa ei ole alueita, jotka on kokonaan rikollisjengien hallinnassa, mutta vaaditaan kovia toimia kehityksen pysäyttämiseksi. Tutkitusti tehokkain tapa vähentää rikollisuutta on nostaa kiinnijäämisen riskiä, joka tarkoittaa lisää poliiseja ja valvontaa. Koska on kyseessä vaarallinen ja nopeasti leviävä rikollisuudenlaji tulee myös rangaistuksia koventaa ja lainsäädäntöä muuttaa siten, että jengiin kuuluminenkin tulisi olla rangaistavaa. Poliisi tarvitsee myös lisää työkaluja tehdä vaikka henkilötarkastuksia tarvittaessa. Suomeen on perusteilla uusi poliisin yksikkö, mikä keskittyy erityisesti jengi- ja katuväkivaltaan. Tämä on oikea toimi. 

Presidentti Sauli Niinistö esitti 17.12.2022, että Suomen tulisi ottaa yhtä kovia otteita käyttöön ja tiukempaa lainsäädäntöä kuten Ruotsissa ja Tanskassa. Kokoomus esitti omat toimenpiteensä 13.2.2023.

Olen itse ottanut asiaan kantaa jo 2.9.2019 ja kertonut, että kotoutuminen on onnistunutta vain, kun on työpaikka, riittävä suomen kielen osaaminen ja koulutus. Olen esittänyt, että humaanitaarista maahanmuuttoa tulisi kiristää ellei ylläolevat kriteerit täyty. Suomen tulisi ottaa mallia USA.sta ja Australiasta, jossa on käytössä valikoiva maahanmuutto. Suomeen ovat tervetulleita ensisijaisesti he, joilla on osaamista aloilla, joissa Suomessa on työvoimapula. Näiden alojen palkkaus tulisi olla enemmän, kuin 20.000 euroa vuodessa, jotta he eivät ole kuluerä veronmaksajille. 

Kansalaisuuskriteerejä on myös syytä tiukentaa. Maassaolo vaatimusta pidennettävä, henkilön on oltava nuhteeton, hallita Suomen kieli, oltava riittävästi osaamista laista ja kulttuurista sekä henkilöllä on näyttöä työssäkäynnistä. Ihmisen tulee pystyä elättämään itsensä ja perheensä. 

Tiedemyönteisyys palautettava

Päätöksentekoon on sekoittunut ismit ja kyseenalaiset ideologiat, jotka eivät perustu tutkimuksiin tai tilastoihin. Toki on ymmärrettävää, että arvot ja ideologiset tekijät ovat puolueiden takana, mutta selkeästi tieteen vastaiset ideologiat eivät mielestäni kuulu päätöksentekoon. Olen aina pitänyt tärkeänä perustaa päätökseni olemassa olevaan tutkimuksiin, tilastoihin ja tieteellisiin faktoihin. Hyvä päätöksenteko tapa myös politiikassa, kuten työelämässä on perustaa päätökset tietoon ja johtaa sen mukaisesti. 

Suomessa sukupuolentutkimus ent. naistutkimus toimii tieteen vastaisesti ja väittämät eivät kestä kriittistä arviointia. Norjassa julkaistiin dokumenttisarja “aivopesu” vuonna 2010, joka toi esille sukupuolentutkimuksen taustoja, joissa selvisi, että tutkimuksen nimessä tuotiin esiin asioita, jotka olivat tutkimuksen ja tieteen vastaista. Tämän johdosta Norjan valtio päätti lakkauttaa sukupuolentutkimuksen pseudotieteenä. Nyt, kun Suomessa mietitään säästökohteita tulisi Suomessa toimia Norjan mallin mukaisesti ja lakkauttaa rahoitus sukupuolentutkimukselta. 

Norja lakkautti naistutkimuksen 56 miljoonan rahoituksen. Suurin syy rahoituksen lopettamiseen piilee Norjan television dokumentissa ”Aivopesu”. Dokumentti rapautti naistutkimuksen uskottavuuden kollegoiden silmissä. Löytyy YouTubesta hakusanalla “Hjernevask”.

Harald Eia osoitti dokumentissaan, että norjalaisessa naistutkimuksessa sukupuoliroolien ja seksuaalisen suuntautumisen tarkastelu ovat voimakkaasti politisoituja. Ne ovat ideologian ja biologian pelon ohjaamia – ehkäpä enemmän kuin missään muussa maassa. Tyttöjen ja poikien biologisista eroista puhuminen oli naistutkimuksen tabu.

Norjalainen edistyspuolueen ja parlamentin tutkimuskomitean jäsen Tord Lien on lakkauttamisesta mielissään:

Jos naistutkimus on niin hyvää kuin naistutkijat itse väittävät, he kykenevät tuomaan tutkimuksiaan esiin muunkin tieteen joukossa. Dokumentti ”Aivopesu” viittaa kuitenkin siihen suuntaan, että kyse on ollut veronmaksajien rahojen tuhlauksesta. Naistutkijat kieltävät perusteettomasti biologian olemassaolon – tarvetta monitieteisyyden lisäämiselle on todellakin olemassa.

Myöhemmin Pohjoismainen ministerineuvosto sulki Oslon yliopiston yhteydessä toimineen pohjoismaisen sukupuolentutkimuksen tutkimuslaitoksen

“Yksi dokumenttisarjan havainnoista oli ”norjalainen tasa-arvoparadoksi”: vaikka Norja on asenteiltaan ja arvoiltaan maailman tasa-arvoisimpiin kuuluva maa, sen työmarkkinat ovat vahvasti segregoituneet miesten ja naisten töihin. Sama ilmiö näkyy myös Suomessa ja monessa muussa tasa-arvoisessa maassa. Mitä enemmän valinnanvapautta ihmisillä on, sitä sukupuolistereotyyppisempiä uravalintoja he tekevät.

Suurin osa miesten ja naisten välisistä palkkaeroista niin Suomessa kuin Norjassakin selittyvät miesten ja naisten suosimien alojen keskipalkkojen eroilla. Samasta työstä miehet ja naiset saavat varsin tarkasti saman palkkasumman kaikissa kehittyneissä maissa.”

Kouluissa tulee keskittyä perusopetukseen ja karsia opetussuunnitelmasta kaikki ne, jotka eivät perustu tieteeseen. Elämänkatsomukselliset ja uskonasiat tulee poistaa kokonaan opetussuunnitelmasta. Olen hyvin huolestunut, kun tasa-arvovaltuutettu, jopa antoi nuhteita oppilaalle, joka toi esiin, että sukupuolia on kaksi aivan kuten se on laissa määritelty. Sukupuoli identiteetti on eri asia. 

Suomessa tulisi käyttää enemmän kansainvälisiä asiantuntijoita ja tutkijoita päätöksenteon tueksi. Pidän erikoisena vaatimuksena, että vaikkapa valiokunnissa ehdoton kriteeri on, että kuultava on Suomalainen vaikka Suomesta ei kyseisestä alasta olisi riittävää osaamista. Päämääränä olisi aina käyttää parasta saatavilla olevaa tietoa. 

TKI rahoitus tulisi nostaa Eurooppalaiseen keskiarvoon 4% Bkt.sta. Erityisesti yksityisille yrityksille rahoitus on aivan riittämätöntä. Pelkästään rahoituksen lisääminen ei tietysti riitä vaan on rahoitettava investointeja, joilla on myös kansainvälistä menekkiä. Vihreän teknologian osuus vienninarvosta on erotettava, jotta ymmärtäisimme paremmin mitkä mahdollisuudet Suomella on päästä osalliseksi 6100 mrd markkinaan. 

Tiedemyönteisyys kunniaan! 

Koulutuksen kunnianpalautus

Olen erittäin huolissani koulutuksen ja Pisa tulosten laskusta. Suomi on ylpeillyt korkealla koulutuksella sekä menestyksellä kansainvälisissä Pisa kokeissa. Tuntuu jokseenkin käsittämättömältä, että toimivaa opetussuunnitelmaa muutettiin vaikka tulokset olivat maailman kärkeä. On myös tehty virhearvio siitä, että minkä verran perusopetuksen lisäksi voidaan tuoda opetussuunnitelmaan. Tilannetta heikentää työvoimapula sekä kunnianhimoinen inkluusio suunnitelma.

Jotta koulutus ja Pisa tulokset saadaan taas nousuun esitän seuraavia toimenpiteitä.

Koulutuksen rahoitusta on nostettava asteittain ylöspäin ja kurottava 2 Mrd vajetta. Vuosittain rahoitusta voisi nostaa 200-300 miljoonaa, jolla saadaan lisää opettajia, erityisopettajia ja oppilastukea. Inkluusiosta on syytä luopua, koska se vaatisi lisää opettajia luokkaan. Esitänkin, että oppilaat opiskelisivat pienemmissä ryhmissä ja luokkahuoneissa. Erityisoppilaat siirtyvät omaan luokkaan. Joitain oppitunteja voitaisiin yhdistää myös erityisoppilaiden kanssa. Digiaineiston ja laitteiden käyttöä on syytä vähentää kuten professori Keltikangas-Järvinen esitti, että lasten aivot eivät ole vielä muovautuneet riittävästi digilaitteiden käyttöön tai itseohjautuvuuteen. Tulisi palata takaisin perusasioihin ja kirjat sekä kynät käyttöön. Muutenkin digilaitteiden käyttöä tulisi vähentää sekä kouluissa, että kotona.

Oppilaat tarvitsevat erityistä tukea oppimisvaikeuksiin sekä mielenterveyden ongelmiin. Perus suomen kielentaito on syytä hankkia ensin valmistelevalla luokalla ennen siirtymistä tavalliseen luokkaan.

Suomessa tyttöjen ja poikien oppimiserot ovat OECD maiden suurimmat. Pojat ovat jääneet jälkeen tytöistä myös perinteisesti vahvoissa oppiaineissa, kuten matematiikassa. Tätä eroa tulee yrittää kaventaa lisäämällä miesopettajien määrä, lisää teknistä opetusta ja liikuntaa sekä antamalla erityistä tukea. Erityinen painopiste lukemisen opetuksessa, joka on välttämätöntä muiden aineiden oppimisessa.

Viite

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009333148.html