Suomi ei ole aidosti tasa-arvoinen maa

Julkaistu Keski-Uusimaa lehdessä 22.2.2023

Suomen sijoitus BIGI indeksissä on sija 72 (2020), joka huomioi myös miesten hyvinvoinnin ja tasa-arvon yhteiskunnassa. Suomalaiset naiset ovat tasa-arvossa neljännellä sijalla Euroopassa Ruotsin, Tanskan ja Alankomaiden jälkeen (2022). 

Tässä muutama tasa-arvoon liittyvä tilasto; miehet tekevät itsemurhista 80%, miehet käyttävät terveydenhuoltoon 46% vähemmän varoja, kuin naiset, miesten elinajanodote on 7,2 vuotta naisia lyhyempi, suurin osa väkivallan uhreista on miehiä, huono-osaisuus kohdistuu miehiin (asunnottomat 80%, yömaja-asukit 95%, vangit 95%), miehet kärsivät huoltajuuskiistoissa, miehillä on naisia alhaisempi koulutustaso, asevelvollisuus koskettaa vain miehiä, vaaralliset työt kasaantuvat miehille (73,3% kaikista tapaturmista) eikä miesnäkökulma toteudu naisvoittoisissa tasa-arvoelimissä. 

Nykyfeminismi ei edistä tasa-arvoa vaan se on naisten oikeuksien edistämistä. Ongelma ei ole se, että on toimijoita, jotka edistävät naisten oikeuksia vaan se, että naisjärjestöt saavat tähän valtiontukea toisin, kuin miesjärjestöt. Intersektionaalinen feminismi ei edistä tasa-arvoa jättämällä kokonaisia ihmisryhmiä tasa-arvotyön ulkopuolelle. Koko yhteiskunta hyötyy siitä, kun miehet ovat hyvinvoivia ja kokevat olevansa tasa-arvoisia yhteiskunnassa.

Aidosti tasa-arvoinen yhteiskunta kannustaa perustamaan perheitä ja hankkimaan lapsia. Miehen alhainen koulutustaso lisää riskiä lapsettomuudelle, kun naisilla tämä on toisinpäin. Teimme Pohjoismaisen kyselyn, johon tuli 3500 vastausta. Suomalaiset isät kokevat eniten syrjintää Pohjoismaista ja 81% kyselyyn vastanneista oli joko kokonaan tai osittain menettänyt luottamuksen viranomaisiin. Eniten isät toivovat laillisia oikeuksia omiin lapsiinsa ja perhe-elämään. Luonnollisesti isän rooli äidin elättäjänä ei kannusta hankkimaan lapsia. 

Toivoisin, että Suomesta tulisi aidosti tasa-arvoinen maa. 

Petri Kolmonen

Keskustan eduskuntavaaliehdokas 

Uusimaa

Feminismin kannattajasta tasa-arvon kannattajaksi

Toistamiseen eduskuntavaaleissa ehdolla oleva Petri Kolmonen (kesk.) ajoi viime vaalien aikaan lasten oikeuksia ja erityisesti lapsen oikeutta kumpaankin vanhempaansa, mutta nyt hän keskittyy laajemmin tasa-arvo kysymyksiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että lapset olisi unohdettu, sillä Kolmonen jatkaa edelleen perustamansa yhdistyksen, Lasten Oikeudet Ry:n puheenjohtajana.

„Olen aiemmin ollut feminismin kannattaja, mutta nykyfeminismi on mielestäni tullut tiensä päähän“. Tutkimusten mukaan naiset ja tytöt voivat Suomessa paremmin kuin miehet ja pojat. Huono-osaisuus kasaantuu yhä enemmän miehille. Esimerkiksi asunnottomina on enemmän miehiä kuin naisia, hän sanoo. Suomessa voitaisiin luopua naisjärjestöjen lakisääteisestä tuesta sekä erillisestä tuesta puolueiden naisjärjestöille ja suunnata nämä rahat yhdistyksille, jotka aidosti ajavat sekä miesten että naisten tasa-arvoa.

Kolmonen pohtii onko feminismi enää tätä päivää ja tarpeellista. Lasikatot on rikottu ja naiset ovat päässeet pääministereiksi ja presidentiksi. Tytöt pärjäävät koulussa poikia paremmin lähes kaikissa aineissa, he valtaavat parhaat opiskelupaikat ja pystyvät etenemään urallaan niin pitkälle kuin haluavat. Hän toivoo, että tutkitun tiedon avulla nostettaisiin miesten ja poikien ongelmat paremmin esille, sillä tällä on myös suora linkitys syntyvyyteen, joka on laskenut ennätysalhaisiin lukemiin. Matalan koulutustason omaavilla miehillä on huomattavan korkea riski jäädä lapsettomaksi, kun taas naisilla tilanne on toisin päin.

Erityisesti nykyään muodikas intersektionaalinen feminismi on Kolmosen mukaan pahaksi, koska siinä ei edes tavoitella aitoa tasa-arvoa, vaan halutaan luoda keinotekoisesti mielikuva sorretuista naisista, joita pitää äänekkäästi puolustaa. Onko silloin feminismillä ja sovinismilla juurikaan eroa? „Feministit sanovat ajavansa tasa-arvoa, mutta todellisuudessa he ajavat vain naisten oikeuksia“, hän sanoo ja jatkaa: „Ei ole mitään näyttöä siitä, että he tarttuisivat miehiin kohdistuviin ongelmiin vaan pikemminkin pyrkivät syyllistämään miehiä usein kyseenalaisin tiedoin. 1970-luvulla olisin itsekin varmasti ollut feministi, mutta politiikkaa pitää tehdä ajassa“.

Kolmosen tärkeimmät vaaliteemat ovat lasten oikeudet, tasa-arvoinen vanhemmuus sekä lähtökohtainen vuoroasumiskäytäntö.

„Lähdin politiikkaan, koska uskallan kyseenalaistaa asioita, joita pidetään vakiintuneina“.

Lopuksi Kolmonen kiittää kaikkia nurmijärveläisiä saamastaan tuesta ja lupaa olla jatkossakin herkällä korvalla Nurmijärven asioissa.

FAKTALAATIKKO

Ehdokas Petri Kolmonen
Ikä: 51 vuotta.
Asuinpaikka: Perttula.
Ammatti: Konsultoiva Projektipäällikkö
Perhesuhteet: Naimaton, 10-vuotias tytär ja koira.
Luottamustoimet: Lasten oikeudet -yhdistyksen perustaja ja puheenjohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sotejaoston jäsen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen varavaltuutettu, Nurmijärven kunnanvaltuuston varavaltuutettu.
Harrastukset: Monipuolinen liikunta, sähly, politiikka, puutarhanhoito, pako- ja lautapelit

Nurmijärven uutiset 26.2.2023

https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paikalliset/5748479

Perhe on lapsen turva

Lapselle perhe on peruskallio, joka antaa turvaa ympärillä olevilta kriiseiltä. Siksi tuota peruskalliota ja lapsen oikeutta vanhempiinsa ja lähiverkostoon ei tule järkyttää kuin äärimmäisenä keinona. Lasten oikeudet -yhdistyksen Petri Kolmonen kirjoittaa Lapsen oikeuksien blogissa vuoroasumisen merkityksestä lasten ja perheiden hyvinvoinnille.

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lasta ei saa syrjiä hänen tai vanhempiensa ominaisuuksien vuoksi. Lapsella on myös lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla heidän kanssaan.

Lasten oikeudet ry -yhdistys (lastenoikeudet.fi) on jakanut laajaa vuoroasumistutkimusta, Linda Nielsenin 60 vuoroasumistutkimuksen analyysia, (lastenoikeudet.fi) ja kertonut sen osoittamista vuoroasumisen kiistattomista hyödyistä lasten ja perheiden hyvinvointiin. Euroopan neuvosto kannusti jo vuonna 2015 jäsenmaitaan edistämään vuoroasumista sekä vanhempien yhdenvertaista kohtelua (assembly.coe.int). Lasten oikeudet ry on myös oikaissut uusien tutkimusten mukaisesti virheellisiä käsityksiä vaikkapa siitä, että vuoroasuminen ei voisi olla toimiva ratkaisu riitaisten vanhempien lapsille (vuoroasumisen myytit, lastenoikeudet.fi). Erityisesti riitaisten vanhempien erolapset hyötyvät usein vuoroasumisesta lisääntyneenä emotionaalisena turvallisuudentunteena molempiin vanhempiinsa, mikä vähentää haitallisen stressin ja kortisolin määrää (prof. William Fabricius, academic.oup.com).

Belgiassa ja useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa on voimassa lähtökohtainen vuoroasumislaki, joka on vähentänyt huoltajuusriitojen määrää ja lisännyt lasten sekä perheiden hyvinvointia (Kentucky, Matt Hale, eu.courier-journal.com). Vuoroasumisesta poiketaan näissä paikoissa vain vanhempien keskinäisellä sopimuksella tai silloin, jos on näyttöä lapseen kohdistuvasta väkivallasta tai laiminlyönnistä.

Lasten oikeudet ry on myös huolissaan korkeista huostaanottojen määristä. Reilu vuosi sitten julkaistussa laajassa Oxfordin, Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen empiirisessä tutkimuksessa selvisi, että huostaanotetut tai sijoitetut lapset voivat huonommin, kuin perheisiin jääneet sisaruksensa kaikilla hyvinvoinnin mittareilla (Ylen artikkeli, yle.fi), (tutkimus, nlm.nih.gov). Perheet tarvitsevat tukea kotiin sekä varhais- ja erityispalveluja vastaamaan vanhempien ja lasten haasteisiin. OTT Anja Hannuniemen tutkimuksessa (helsinki.fi), jossa hän tutki pitkittyneitä huoltajuusriitoja, lähes kaikilla 103 perheellä oli lastensuojelun asiakkuus. Vuoroasumisella voidaan vähentää huoltajuusriitoja.

Ehkäisevään työhön olisi ohjattavissa enemmän resursseja, jos huostaanottoja saataisiin vähennettyä. Mielestäni sijaishuoltopaikkojen ei tulisi olla voittoa tuottavia, ja valtionosuusjärjestelmää tulisi kehittää kannustavaksi ja palkita niitä hyvinvointialueita, jotka ohjaavat enemmän rahaa ennaltaehkäiseviin- sekä avopalveluihin.

Lasten oikeudet ry julkaisi viime syksynä sivuillaan toteuttamansa pohjoismaisen yhteishuoltajuuskyselyn tulokset (lastenoikeudet.fi). Vastauksia tuli aikavälillä 30.10.2020-30.10.2022 yhteensä 3500, joista Suomesta 1079 vastausta. Kyselyyn vastanneista isistä suomalaiset isät kokivat eniten syrjintää kaikista Pohjoismaista.  81 % heistä oli joskus tai usein kokenut syrjintää viranomaisten toimesta. Tämä on selkeässä ristiriidassa kansainvälisten sopimusten sekä lakien kanssa.

Lapsen paras on aina kaksi kelvollista vanhempaa.


Lasten oikeudet -yhdistys on perustettu turvaamaan kaikille lapsille perusoikeus omiin vanhempiinsa ja sukulaisiinsa. Yhdistys on Lapsen oikeuksien kansallisen viestintäverkoston jäsen. 

Kirjoittaja Petri Kolmonen on Lasten oikeudet ry :n puheenjohtaja.