Sydämelliset kiitokset äänestäjilleni!

Valtavan paljon kiitoksia, kun äänestit minua eduskuntavaaleissa 2023!

On aika hiljentyä ja analysoida vaalitulos. Tapani mukaisesti tein rohkeita avauksia, joka on tietoinen riski äänimäärän kannalta, mutta minulle on myös tärkeää tehdä avauksia aiheista, joista muut eivät uskalla puhua. Kampanjani aikana minua on solvattu eri tavoin, kun kerroin, että feminismi ei ole tasa-arvoa. Halventava käytös ja mustamaalaaminen osoitti sen todeksi, että aihe on tabu, josta ei saisi puhua. Minulle feminismi on ollut ja tulee olemaan naisten oikeuksia edistävä liike eikä suinkaan pyri sukupuolten tasa-arvoon vaan löytämään uusia kohteita miten naisten oikeuksia saataisiin lisättyä. Tämä ei ole aitoa tasa-arvoa. Aito tasa-arvo on sukupuoli riippumaton. Aihetta ei ikävä kyllä käsitelty rakentavasti vaan minut yritettiin hiljentää moninaisin keinoin.

Edellisissä eduskuntavaaleissa sain eniten ääniä Espoosta ja Vantaalta. Nyt äänimäärä jäi hyvin vaatimattomaksi ja suurin yksittäinen tekijä lienee, että näissä vaaleissa minulla ei ollut yhtään ulkomainosta kuten edellisissä vaaleissa. Tämä täytyy korjata seuraavissa vaaleissa. Ilahduttavaa oli ennätyksellinen äänimäärä omasta kunnastani Nurmijärveltä (116)!

Valtavan paljon kiitoksia 211 äänestä, joka ei ikävä kyllä riittänyt läpimenoon, mutta ainakin aihe nousi näkyvästi esiin eri keskusteluissa!

Hyvää keväänjatkoa kaikille!

Petri

Vaaliohjelma 2023

Kohti aitoa tasa-arvoa

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on nähty vuosien ajan naisten asioiden parantamisena miehiin nähden. On puhuttu lasikatoista ja naisen eurosta miehen euroon nähden ja onnistuttu luomaan mielikuvaa naisten sorretusta asemasta, jota pitää äänekkäästi vastustaa ja jossa naiset voivat kerääntya yhteen voimaannuttamaan toisiaan. 

Naisasialiike onkin saanut paljon aikaiseksi menneinä vuosikymmeninä ja pystynyt puuttumaan moniin rakenteellisiin ongelmiin yhteiskunnassamme. Sen ongelmana on ollut ja on edelleen, että se osaa katsoa maailmaa ainoastaan naisten näkökulmasta ja on vaiennut kuoliaaksi ne epäkohdat yhteiskunnassamme, joissa miehiä syrjitään naisten kustannuksella. 

Lasten Oikeudet Ry:n puheenjohtajana olen erityisen huolissani lasten henkisestä hyvinvoinnista vanhempien eron yhteydessä. Nykyinen järjestelmä, joka suosii lasten huollossa äitejä isien kustannuksella, on vahvasti epätasa-arvoinen ja vahingollista sekä lapselle että heidän isillensä. Suomessa isien asema on heikoin kaikista Pohjoismaista ja 81% ilmoitti menettäneensä joko kokonaan tai osittain luottamuksen viranomaisiin (https://www.lastenoikeudet.fi/pohjoismaiden-yhteishuoltajuuskyselyn-tulokset). Ongelma ei koske pelkästää lapsia ja heidän isiään, vaan kärsijöinä ovat myös isän puolen muut sukulaiset, isovanhemmat ja sisarukset. 

Miesten tasa-arvo-ongelmat eivät rajoitu pelkästään erotilanteisiin, vaan lista on pitkä. Päiväkodeissa ja kouluissa opettajien naisvaltaisuus, poikien oppimisongelmat, varusmiespalveluksen rajoittuminen miehiin, miesten asunnottomuus ja huono-osaisuus. Listaa voisi jatkaa loputtomiin, mutta keskityn ongelmien listaamisen sijaan niiden ratkaisuihin ja ehdotankin toimenpidelistaa, jolla pääsemme lähemmäksi aitoa tasa-arvoa.

Toimenpidelista

 • Suomeen tulisi säätää lähtökohtainen vuoroasumislaki kuten Belgiassa ja viidessä Yhdysvaltojen osavaltiossa. Eron sattuessa lapsi asuisi lähtökohtaisesti yhtä paljon molempien vanhempien luona. Tutkitusti vuoroasuvien lasten ja perheiden hyvinvointi on parasta ydinperheen jälkeen. Tämä myös vähentää merkittävästi huoltajuusriitoja.
 • Erolapsella tulisi olla kaksi virallista kotia ja tuet jaetaan kahteen kotiin kuten Norjassa ja Ruotsissa.  
 • Suomessa tulisi luopua laista naisjärjestöjen tukemiseksi (valtionapu 1 miljoona). Rahat tulisi ohjata aidosti tasa-arvoa ajaville järjestöille. 
 • Puoluetuesta naisjärjestöille (2 miljoonaa) sekä UN Womenin tukemisesta (20 miljoonaa) tulisi luopua eriarvoistavina.
 • Itsemurhia tulisi tutkia samoin kuten kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, jotta saisimme lisää tietoa kuolemaan johtaneista syistä. 
 • Viranomaiset tulisi kouluttaa ymmärtämään paremmin miesten kohtaamia ongelmia sekä kouluttaa noudattamaan perustuslakia ihmisten yhdenvertaisuudesta sekä perehdyttää nykyaikaisen tutkimukseen.
 • Viranomaisten päätökset, jotka kohdistuvat lapsiin tulee tehdä julkisiksi ja vertaltaviksi. Oikeudessa esitetyt näytöt ja todisteet tulee jatkossa säilyttää 10 vuotta nykyisen 6kk sijasta. 
 • Suomeen tulisi kuten Norjassa perustaa oma parlamentaarinen työryhmä, joka keskittyy vain miesten kohtaamiin ongelmiin ja tekevät esityksiä korjaustarpeista.
 • Kaikissa tasa-arvo toimielimissä oltava vähintään 40% kumpaakin sukupuolta. 
 • Intersektionaalisesta feminismistä on luovuttava hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa ja siirryttävä aidosti tasa-arvoiseen politiikkaan.
 • YK lapsen oikeuksien sopimus tulee viimeinkin sisällyttää kansalliseen lainsäädäntöön yli 30 vuotta sopimuksen ratifioinnista. Lapsella on mm. oikeus molempiin vanhempiinsa, -hyvään huolenpitoon, -turvallisuuteen sekä -koulutukseen ja kasvatukseen.

Lapset ja perheet ansaitsevat parempaa ja tasa-arvoisempaa kohtelua. Vain perhemyönteisellä ja aidosti tasa-arvoisella politiikalla voidaan nostaa syntyvyyttä.

Tulostettava esite 9.3.2023

Hyvää uutta vuotta 2023!

Olen toista kertaa eduskuntavaaleissa ehdolla. Olen perhepolitiikan asiantuntija ja Lasten oikeudet yhdistyksen perustaja sekä pitkäaikainen puheenjohtaja (Lasten oikeudet ry). Lasten oikeudet yhdistys kuuluu myös kansalliseen lapsen oikeuksien sopimuksen viestintäverkostoon, joka on lapsiasiavaltuutetun ja lastensuojelun keskusliiton koordinoima. Viestintäverkosto mm. järjestää vuosittain lapsen oikeuksien viikon materiaalit varhaiskasvatukseen ja kouluihin. Tavoitteeni on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia tavalla, joka kannustaa hankkimaan lapsia. Näemme nyt laajasti ongelmat, jotka aiheutuvat historiallisen alhaisesta syntyvyydestä (hedelmällisyysluku 1,38), joka on eurooppalaisessa vertailussa alhainen. Alhainen syntyvyys hidastaa talouskasvua ja tuo ongelmia työmarkkinoille ja asettaa paineita hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydelle. Syntyvyys saadaan nousuun tasa-arvoisella vanhemmuudella, lasten ja perheiden varhaisella tuella sekä koulujärjestelmän tulisi keskittyä perusopetukseen, jossa erityisesti poikien oppimisvaikeudet tulisi paremmin huomioida. Perhepolitiikan lisäksi olen pitänyt esillä mm. vastuullista taloutta, omavaraisuutta, huoltovarmuutta, yrittäjyyttä sekä lähipalvelujen merkitystä (lehtikirjoituksiani). Olen ollut mukana kunta- ja aluepolitiikan toimielimissä sekä kansainvälisissä järjestöissä, joiden tavoitteena on edistää lasten ja perheiden hyvinvointia (International council on shared parenting, Nordisk ligestillingsråd). Olen ICT alalla ollut pitkään mm. palvelu-, hanke- ja projektijohtajana (linkedin). Edellinen vuosi meni hyvinvointialueiden valmistelussa. Tarvitsemme eduskuntaan kokeneita osaajia. Perheessäni on 10 vuotias tytär sekä Jackrusselin terrieri.

Heti vuoden alussa alamme jalkauttamaan kampanjasuunnitelmaamme ja otamme mielellämme vapaaehtoisia mukaan osallistumaan. Osallistua voi monella tavalla vaikkapa tulemalla mukaan tapahtumiin jakamaan flyereita, jakamalla julkaisuja sosiaalisessa mediassa tai muuten pitämällä esillä Petrin ehdokkuutta.

Pääset mukaan seuraavilla tavoilla.

Jätä sähköpostiosoitteesi sivullani.

Liity Whatsapp tukiryhmään.

Tai ottamalla suoraan yhteyttä Petriin

Petri 0407600553

Teretulemas oikein osaavaan joukkoon mukaan!

Toivotan teille kaikille parempaa vuotta 2023!

Petri Kolmonen

www.petrikolmonen.com

https://www.facebook.com/petri.kolmonen/

https://www.facebook.com/kolmonenpetri

https://www.instagram.com/petrikolmonen/