Tiedemyönteisyys palautettava

Päätöksentekoon on sekoittunut ismit ja kyseenalaiset ideologiat, jotka eivät perustu tutkimuksiin tai tilastoihin. Toki on ymmärrettävää, että arvot ja ideologiset tekijät ovat puolueiden takana, mutta selkeästi tieteen vastaiset ideologiat eivät mielestäni kuulu päätöksentekoon. Olen aina pitänyt tärkeänä perustaa päätökseni olemassa olevaan tutkimuksiin, tilastoihin ja tieteellisiin faktoihin. Hyvä päätöksenteko tapa myös politiikassa, kuten työelämässä on perustaa päätökset tietoon ja johtaa sen mukaisesti. 

Suomessa sukupuolentutkimus ent. naistutkimus toimii tieteen vastaisesti ja väittämät eivät kestä kriittistä arviointia. Norjassa julkaistiin dokumenttisarja “aivopesu” vuonna 2010, joka toi esille sukupuolentutkimuksen taustoja, joissa selvisi, että tutkimuksen nimessä tuotiin esiin asioita, jotka olivat tutkimuksen ja tieteen vastaista. Tämän johdosta Norjan valtio päätti lakkauttaa sukupuolentutkimuksen pseudotieteenä. Nyt, kun Suomessa mietitään säästökohteita tulisi Suomessa toimia Norjan mallin mukaisesti ja lakkauttaa rahoitus sukupuolentutkimukselta. 

Norja lakkautti naistutkimuksen 56 miljoonan rahoituksen. Suurin syy rahoituksen lopettamiseen piilee Norjan television dokumentissa ”Aivopesu”. Dokumentti rapautti naistutkimuksen uskottavuuden kollegoiden silmissä. Löytyy YouTubesta hakusanalla “Hjernevask”.

Harald Eia osoitti dokumentissaan, että norjalaisessa naistutkimuksessa sukupuoliroolien ja seksuaalisen suuntautumisen tarkastelu ovat voimakkaasti politisoituja. Ne ovat ideologian ja biologian pelon ohjaamia – ehkäpä enemmän kuin missään muussa maassa. Tyttöjen ja poikien biologisista eroista puhuminen oli naistutkimuksen tabu.

Norjalainen edistyspuolueen ja parlamentin tutkimuskomitean jäsen Tord Lien on lakkauttamisesta mielissään:

Jos naistutkimus on niin hyvää kuin naistutkijat itse väittävät, he kykenevät tuomaan tutkimuksiaan esiin muunkin tieteen joukossa. Dokumentti ”Aivopesu” viittaa kuitenkin siihen suuntaan, että kyse on ollut veronmaksajien rahojen tuhlauksesta. Naistutkijat kieltävät perusteettomasti biologian olemassaolon – tarvetta monitieteisyyden lisäämiselle on todellakin olemassa.

Myöhemmin Pohjoismainen ministerineuvosto sulki Oslon yliopiston yhteydessä toimineen pohjoismaisen sukupuolentutkimuksen tutkimuslaitoksen

“Yksi dokumenttisarjan havainnoista oli ”norjalainen tasa-arvoparadoksi”: vaikka Norja on asenteiltaan ja arvoiltaan maailman tasa-arvoisimpiin kuuluva maa, sen työmarkkinat ovat vahvasti segregoituneet miesten ja naisten töihin. Sama ilmiö näkyy myös Suomessa ja monessa muussa tasa-arvoisessa maassa. Mitä enemmän valinnanvapautta ihmisillä on, sitä sukupuolistereotyyppisempiä uravalintoja he tekevät.

Suurin osa miesten ja naisten välisistä palkkaeroista niin Suomessa kuin Norjassakin selittyvät miesten ja naisten suosimien alojen keskipalkkojen eroilla. Samasta työstä miehet ja naiset saavat varsin tarkasti saman palkkasumman kaikissa kehittyneissä maissa.”

Kouluissa tulee keskittyä perusopetukseen ja karsia opetussuunnitelmasta kaikki ne, jotka eivät perustu tieteeseen. Elämänkatsomukselliset ja uskonasiat tulee poistaa kokonaan opetussuunnitelmasta. Olen hyvin huolestunut, kun tasa-arvovaltuutettu, jopa antoi nuhteita oppilaalle, joka toi esiin, että sukupuolia on kaksi aivan kuten se on laissa määritelty. Sukupuoli identiteetti on eri asia. 

Suomessa tulisi käyttää enemmän kansainvälisiä asiantuntijoita ja tutkijoita päätöksenteon tueksi. Pidän erikoisena vaatimuksena, että vaikkapa valiokunnissa ehdoton kriteeri on, että kuultava on Suomalainen vaikka Suomesta ei kyseisestä alasta olisi riittävää osaamista. Päämääränä olisi aina käyttää parasta saatavilla olevaa tietoa. 

TKI rahoitus tulisi nostaa Eurooppalaiseen keskiarvoon 4% Bkt.sta. Erityisesti yksityisille yrityksille rahoitus on aivan riittämätöntä. Pelkästään rahoituksen lisääminen ei tietysti riitä vaan on rahoitettava investointeja, joilla on myös kansainvälistä menekkiä. Vihreän teknologian osuus vienninarvosta on erotettava, jotta ymmärtäisimme paremmin mitkä mahdollisuudet Suomella on päästä osalliseksi 6100 mrd markkinaan. 

Tiedemyönteisyys kunniaan! 

Lisää vauvoja!

Julkaistu Kirkkonummen sanomissa 19.1.2023

Suomessa tällä hetkellä syntyy historiallisen vähän vauvoja, kun samaan aikaan lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntyy. Alhainen syntyvyys hidastaa talouskasvua, tuo ongelmia työmarkkinoille ja asettaa paineita hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydelle. Heikentyvä huoltosuhde on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä, mutta toimia sen korjaamiseksi ei ole tehty. Suomea voi pitää perhepolitiikan takapajulana, joka ei välitä tutkimustiedosta, hyvistä kokemuksista tai euroopan neuvoston suosituksista. Vaikka alhaiseen syntyvyyteen ja lasten pahoinvointiin on monia syitä niin tarvittaviin muutoksiin on lähdettävä rohkeasti.

Suomessa yli puolet pareista päätyvät eroon koskettaen noin 30.000 lasta vuosittain. Lasten oikeudet ry oli mukana järjestämässä Pohjoismaista yhteishuoltajuuskyselyä johon tuli vastauksia 3500 kappaletta. Kyselyn mukaisesti suomalaiset isät kokevat eniten syrjintää pohjoismaista vaikka suomalaiset isät viettävät äitejä enemmän aikaa kouluikäisten lasten kanssa. Iseistä 81% on menettänyt joko osittain tai kokonaan luottamuksen viranomaisiin. Isät kokevat, että erossa heidän laillisia oikeuksia omiin lapsiinsa rajoitetaan ja tarjolla on vain elättäjän rooli. Tämä ei luonnollisestikaan kannusta lasten hankintaan. 

Suomeen tulisi saada lähtökohtainen vuoroasumislaki kuten Belgiassa ja viidessä Yhdysvaltojen osavaltiossa, jossa laki on merkittävästi vähentänyt huoltajuusriitoja ja lisännyt lasten sekä perheiden hyvinvointia. Lakimuutokseen kannustavat myös laajat vuoroasumistutkimukset (60 kpl) sekä Euroopan neuvoston suositus vuodelta 2015. Erolapsella on oltava kaksi kotia ja tuet jaettava kahteen kotiin kuten Ruotsissa ja Norjassa. Ei ole oikein samanaikaisesti rikastuttaa toista kotia ja toista köyhdyttää. Suomessa elää noin 100.000 lasta ilman isäänsä. Isättömyyden tiedetään mm. lisäävän riskiä päihteiden käytölle, mielenterveyden ongelmille, syrjääntymiselle, rikollisuudelle sekä alhaiselle koulutustasolle. Kelan vuoden 2022 tutkimuksen mukaisesti lapsiperheköyhyys on lisääntynyt eniten yhden aikuisen lapsiperheissä, jossa 22% kotitalouksista elää köyhyysrajan alapuolella.

Tutkimuksista tiedämme, että miehen alhainen koulutustaso lisää riskiä lapsettomuudelle, kun korrelaatio on toisinpäin naisilla. Siksi erityisesti poikien oppimisvaikeuksiin tulisi puuttua ja opetuksessa tulisi keskittyä perusopetukseen. Koska koulu ei ole elämyskeskus vaan paikka, jossa opitaan taitoja tulisi palata takaisin kirjoihin ja kyniin, digitaalisten välineiden painoa tulisi vähentää, opiskelu rauhallisissa luokkahuoneissa ja opiskelurauha palautetaan ottamalla takaisin erityisluokat. 

Petri Kolmonen

Perhepolitiikan asiantuntija ja

Keskustan eduskuntavaaliehdokas