Kylien kehityskohteet ja rahoitus

Nurmijärven asukasluku jatkaa kovaa kasvuaan. Jotta kasvu olisi tasapainoista ja hallittavaa tulisi kunnalla olla selkeä visio sekä tavoitteet jota johdetaan tiedolla. Maankäytön osalta kunnan strategiassa lukee kehittyvät taajamat ja elinvoimaiset kylät. Kunnalla on päätäntävalta yhdyskuntarakenteen muodostumiseen jota ohjataan tarjonnalla. Kunnan vahvuuksina pidetään kaunista maalaismaisemaa, luontoa, väljyyttä ja sijaintia joka houkuttelee kuntaan asukkaita pääkaupunkiseudun kunnista. Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksen (2021) mukaan suomalaiset valitsevat asuinympäristön seuraavin kriteerein; turvallisuus ja häiriöttömyys (74%), harrastusmahdollisuudet lähellä asuntoa (54%), hyvät julkiset liikenneyhteydet (49%), asumisen edullinen hinta (45%), rakentamisen väljyys (37%), asuinalueen maaseutumaisuus (27%) ja asuinalueen hyvä maine (22%). Merkille pantavinta tässä tutkimuksessa on, että vähiten tärkeänä tekijänä pidettiin asuinalueen kaupunkimaisuutta (11%).

Tästä on helppo tehdä johtopäätökset mikä Nurmijärven visio ja tavoitteet tulisi olla. Yhdyskuntarakenne tulisi olla tasapainoinen ja strategian mukainen. Tarjontaa tulisi olla hajautettuna koko kunnan alueella mikä taas tarkoittaa, että kylien elinvoimaisuuteen tulee panostaa. Kylien kehittämissuunnitelmasta, kyläkyselyistä ja onnistumisesta on tehty tutkimus jo vuonna 2013 (Hamk, EMO ry). Tämän perusteella kylästä riippumatta tarpeet ovat samansuuntaisia. Ymmärrettävistä syistä koulua pidetään tärkeänä kylän elinvoimaisuudelle. Tämän lisäksi tiestönkunto, kevyenliikenteen väylät, tievalaistus, maaseutumaisuuden säilyttäminen, joukkoliikenne, uudisrakentaminen, lähipalvelut, harrastukset, nuorten vapaa-ajan toiminta, turvallisuuden lisääminen ja vesi- ja jäteasiat korostuvat kyselyssä.

Ymmärrettävistä syistä taajamiakin tulee kehittää, mutta onko kylien elinvoimaisuuteen riittävästi panostettu, kun ongelmat tuntuvat olevan samanlaisia lähes 10 vuotta myöhemmin. Onko kunta riittävän aktiivinen hakemaan tukea näihin kehittämiskohteisiin. Kyläyhdistykset tekevät valtavan tärkeää työtä. Siitä todisteena vaikkapa Valkjärven kyläyhdistyksen toiminta koulupalon aikaan. Ihmiset kaipaavat yhteisöllisyyttä, jota on saatavilla, jos sitä myös tuetaan.

Petri Kolmonen, Nurmijärvi

Varavaltuutettu (Kesk)

Hyvinvointilautakunnan jäsen

Nurmijärven uutiset 17.2.2021

https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paakirjoitus-mielipide/3717911